Helmer Grundström

Stadgar

Stadgar för Helmer Grundström-Sällskapet

Antagna vid konstituerande möte den 2017-07-02.

§ 01 Sällskapets uppgifter

Helmer Grundströmsällskapet, stiftat den 2017-07-02 och med säte i Svanabyn, har till uppgift att främja intresset för och studier av Helmer Grundströms författarskap, hans person och tidsmiljöer: genom läsning av hans verk och vetenskaplig forskning om hans verk och person; samt genom att i lämpliga former underlätta sådan forskning.

§ 02 Medlemskap

Medlem av sällskapet är enskild person, institution eller sammanslutning som erlägger fastställd avgift. Ungdomar under tjugo år betalar ingen avgift.

§ 03 Styrelse

Sällskapets löpande angelägenheter handhas av styrelse bestående av fem ledamöter. De väljs av årsmötet för en period av tre år. Årsmötet utser ordförand och kassör. Styrelsen utser inom sig övriga funktioner inom styrelsen. Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter är närvarande.

Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott. Styrelsen kan också för en längre eller kortare tid adjungera medlem utanför styrelsen för särskilt uppdrag.

Om styrelseledamot avgår före mandatperiodens utgång, utser styrelsen ersättare för återstoden av vederbörandes mandatperiod.

§ 04 Firmateckning

Styrelsens firmateckning tecknas i den ordning styrelsen beslutar.

§ 05 Verksamhetsår

Sällskapets verksamhetsår omfattar ett kalenderår, dvs. 1/1—31/12.

§ 06 Valberedning

På årsmötet utses en valberedning på två personer med uppgift att inför val framlägga namnförslag för årsmötet. En av dessa två utses av årsmötet som ordförande. Valberedningens förslag skall föreligga i skriftlig form och utdelas vid årsmötet.

§ 07 Revisor

För granskning av Sällskapets räkenskaper och förvaltning utser Sällskapets årsmöte en revisor och en revisorsuppleant för en period av tre år. Revisorsberättelsen skall inlämnas till styrelsen före mars månads utgång.

§ 08 Årsmötet

Årsmöte skall äga rum senast tredje veckan i juli månad. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen utsändas senast tre veckor i förväg. Årsmötets dagordning skall uppta följande punkter:

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 2. Val av justeringsmän.
 3. Fråga om årsmötet stadgeenliga utlysande.
 4. Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret. 5. Revisorns berättelse.
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och om fastställande av balansräkning för det gångna verksamhetsåret.
 6. Styrelsens förslag tillverksamhetsplan för det kommande året.
 7. Val av styrelse för kommande treårsperioden (endast vart tredje år) eller ev. kompletteringsval enl. § 03.
 8. val av ordförande och kassör för kommande treårsperiod (endast vart tredje år).
 9. Val av revisor och revisorssuppleant för kommande treårsperiod (endast vart tredje år).
 10. Val av valberedning (endast vart tredje år). 12. Årsavgiftens storlek.
 11. Eventuell fråga om stadgeändring. Förslag om stadgeändring handlägges enligt § 09.
 12. Övriga frågor.

Årsmötet avslutas med en soaré.

§ 09 Stadgeändring

Förslag till stadgeändring kan väckas av styrelsen eller av enskild medlem senast den 15 mars. Sådant förslag skall behandlas av styrelsen senast en månad före årsmötet. Styrelsen skall, tillsamman med kallelsen till årsmöte, delge medlemmarna förslaget till stadgeändring och till förslaget foga sittyttrande. Stadgeändring kan beslutas av årsmötet sedan frågan på angivet sätt behandlats.

§ 10 Extra möte

Styrelsen kan kalla till extra föreningsmöte, antingen på eget initiativ eller därest minst en femtedel av medlemmarna skriftligen begär det. Kallelse till sådant möte skall utgå senast tre veckor i förväg.

§ 11 Evenemang

Utöver årsmötet skall styrelsen minst en gång varje år anordna en resa, en utflykt eller ett möte av soaraaraktär för medlemmarna. På programmet skall stå exempelvis föredrag eller kåseri med Helmer Grundström som ämne, uppläsning av hans verk, någon scen ur något av hans skådespel, sång, musik etc.

§ 12 Upplösning av Sällskapet

Frågan om Sällskapets upplösning skall behandlas av årsmötet och vara upptagen på av styrelsen utsänd dagordning. Därest detta möte med tre fjärdedels majoritet beslutar om upplösning, skall kallelse till extra möte om denna fråga inom en månad utgå till medlemmarna. Om förslaget även på detta extra möte antas av minst tre fjärdedelar av de närvarande, är Sällskapet upplöst.

Sällskapets tillgångar skall användas för att främja intresse och studier av Helmer Grundströms författarskap, hans person och tidsmiljöer.